Loading…

Polityka prywatności

 1. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 3. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 4. POCHODZENIE DANYCH
 5. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 6. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
 7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 8. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH
 10. ORGAN NADZORCZY I SKARGI
 11. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest  AMB INSTAL Adam Święty z siedzibą w Rydułtowach 44-280, ul. Szczerbicka 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 6471849442 , REGON: 366958550. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych usług mogą być również Zaufani Partnerzy.

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Email: kontakt@ambinstal.pl

Poczta: AMB INSTAL Adam Święty ul. Szczerbicka 47, 44-280 Rydułtowy

POCHODZENIE DANYCH

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym ambinstal.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie ogłoszenia, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Do realizacji umowy niezbędne jest jedynie podanie adresu email. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

Świadczenia usług droga elektroniczną.

Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.

Dokonywania płatności.

Wystawiania dokumentów księgowych.

Kontaktu z ambinstal.pl

Obsługi zgłoszeń.

Przyjmowania sugestii.

Rozpatrywania reklamacji.

Rozwiązywania problemów technicznych.

Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.

Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.

Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.

Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes ambinstal.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:

Zapewnienia bezpieczeństwa usług.

Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.

Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.

Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku, gdy nie są one związane z realizacją umowy.

Archiwizacji danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez AMB INSTAL oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych AMB INSTAL odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Każdy użytkownik ma prawo do:

Dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

Usunięcia danych.

Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .

Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

Drogą elektroniczną na adres kontakt@ambinstal.pl

Na adres: AMB INSTAL Adam Święty ul. Szczerbicka 47, 44-280 Rydułtowy

Osobiście w siedzibie Administratora.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.

Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.

Opłaty, o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

ORGAN NADZORCZY I SKARGI

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

 

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

AMB INSTAL Adam Święty

ul.Szczerbicka 47

44-280 Rydułtowy

Kontakt@ambinstal.pl

www.ambinstal.pl

tel.577 007 337